Odluka o sazivanju redovne i izborne Skupštine RAKS 2019

Odluka o sazivanju redovne i izborne Skupštine RAKS 2019

Čet, 11. Apr. 2019.


Advokatska-Odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovine
REGIONALNA ADVOKATSKA-ODVJETNIČKA KOMORA
S A R A J E V O

 

Radićeva br. 2/III
Tel. 553-700 i fax 553-701
e-mail: rak.sa@bih.net.ba
Broj: 300-1/19
Sarajevo, 01.04.2019 g.

Na temelju člana 17. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 9. stav 5. i članom 10. stav 2. Statuta advokatske – odvjetničke komore Sarajevo i člana 6. Stav 6. Poslovnika o radu Skupštine Regionalne advokatske - odvjetničke komore Sarajevo donosim:

O D L U K U

o sazivanju REDOVNE I IZBORNE Skupštine Regionalne advokatske – odvjetničke komore Sarajevo
Skupština će se održati
u petak,26.04.2019 godine u amfiteatru Poslovnog centra „UNITIC“
ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 1 sa početkom u 14,00 sati.

Skupštini predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Utvrđivanje broja prisutnih advokata, članova RAK Sarajevo, izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 3. Prijedlozi za dopunu dnevnog reda i usvajanje konačnog dnevnog reda Skupštine
 4. Usvajanje izvještaja o radu organa Komore
 5. Izbor organa Regionalne advokatske komore Sarajevo
 • Predsjednika
 • Deset /10/ članova Upravnog odbora
 • Sedam /7/ sudija Disciplinskog suda
 • Disciplinskog tužioca i četiri /4/ zamjenika disciplinskog tužioca
 • Predsjednika i četiri /4/ člana Nadzornog odbora
 • Pedesetjednog /51/ delegata u Skupštini Advokatske komore Federacije BiH
 • Tri /3/ člana Mirovnog vijeća i tri /3/ zamjenika članova Mirovnog vijeća
 • Četiri člana Komsije za fond solidarnosti

Materijali za Skupštinu će vam biti dostavljeni blagovremeno u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Skupštine RAK Sarajevo.

Prisustvo na Skupštini je OBAVEZNO!

PREDSJEDNIK

REGIONALNE ADVOKATSKE - ODVJETNIČKE KOMORE
S A R A J E V O

Advokat Senad Kreho

Officia deserun

Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.