Odluka o sazivanju redovne Skupštine

Odluka o sazivanju redovne Skupštine

Sri, 09. Maj. 2018.


      Advokatska-Odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovine

REGIONALNA ADVOKATSKA-ODVJETNIČKA KOMORA

                   S A R A J E V O

Radićeva br. 2/III

Tel. 553-700 i fax 553-701

e-mail: rak.sa@bih.net.ba

Broj: 435-1/18

Sarajevo, 27.04.2018 g.

                                     

Na temelju člana 17. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 9. stav 5. i članom 10. stav 2. Statuta advokatske – odvjetničke komore Sarajevo i člana 2. Stav 6. Poslovnika o radu Skupštine Regionalne advokatske - odvjetničke komore Sarajevo donosim:

O D L U K U

o sazivanju REDOVNE Skupštine

Regionalne advokatske – odvjetničke komore Sarajevo

Skupština će se održatiu utorak , 15.05.2018 godine u  hotelu „EUROPA“

ulica Vladislava Skarića broj 5, kongresna sala 1 i 2

sa početkom u 16,00 sati.

         Skupštini predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1.     Otvaranje Skupštine

2.     Utvrđivanje broja prisutnih advokata, članova RAK Sarajevo, izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

3.     Prijedlozi za dopunu dnevnog reda i usvajanje konačnog dnevnog reda Skupštine

4.     Izvještaji o radu organa Regionalne advokatske – odvjetničke komore Sarajevo:

-         Upravnog odbora

-         Disciplinskog suda

-         Disciplinskog tužioca

-         Nadzornog odbora

5.     Usvajanje završnog računa za 2017. godinu

6.     Finansijski plan za 2018. Godinu

7.     Razno

Prisustvo na Skupštini je OBAVEZNO!

                                                                                 

                                        PREDSJEDNIK

                                               REGIONALNE ADVOKATSKE - ODVJETNIČKE KOMORE

   S A R A J E V O

                                                      Advokat Senad Kreho

     __________________________

Officia deserun

Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.