Spisak advokata za službenu odbranu - Kantonalni sud


KANTONALNI SUD U SARAJEVU
N/R PREDSJEDNIKA SUDA
PREDMET: Spisak advokata za službenu odbranu
       VAŽI OD 01.01-2012 DO 01.04.2012 GODINE

 

ADVOKATI REGIONALNE ADVOKATSKE KOMORE-SARAJEVO
KOJI ŽELE ZASTUPATI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

 

rb.

PREZIME I IME

ADRESA

TELEFON

 1.  

Hasanagić-Milaimi Džema

Sarači 77

Tel/fax 236-843, 061 199-341

 1.  

Herenda Bahrudin

Alipašina 28

063 284-293 I 062 127-183
e-mail: adv.bahrudin.herenda@gmail.com

 1.  

Hodžić Dino

Mehmeda Spahe 6

061 702-865
e-mail: advokatdinohodzic@bih.net.ba

 1.  

Hota Hajro, Ilidža

Džemala Bijedića 287

Tel/fax 622-571, 061 161-754

 1.  

Hota Sadik

Šenoina 14/pr

Tel. 215-804,Tel/fax 213-879,
061 136-505
e-mail: adv.hota@hotmail.com

 1.  

Husić Aida

Džemala Bjedića 77

061 911-231 i tel/fax 678-850

 1.  

Ibrahimović Sakib

Branilaca Sarajeva 27

062 170-594 i tel/fax 211-810

 1.  

Ibrišimović Fahrudin

Koševo 15

Tel 205-299,208-824 fax 208-824
e-mail: lawfirm@bih.net.ba

 1.  

Ibrulj Saša

Čemaluša 12

656-503 i 061 894-785

 1.  

Jajagić Muzafer, Ilidža

E. Bogunića –Čarlija 22

Tel/fax 636-073 i 061 138-069
e-mail: advokat_jajagic@hotmail.com

 1.  

Jerlagić Jadranka

Branislava Đurđeva 8

Tel. 555-195, 061 229-947 i
e-mail: jerlagic.jadranka@gmail.com

 1.  

Kadić Sedad, Ilidža

Ibrahima Ljubovića 22

Tel/fax 638-918, 061 199-566 I
e-mail: kadics@yahoo.com

 1.  

Kadić Sulejman

Jadranska 1

Tel/fax 215-121 i  061 142-901
e-mail: memos@bih.net.ba

 1.  

Kadić Vahidin

Jadranska 1/pr

Tel/fax 222-986 i 061-101 098

 1.  

Kaknjašević Emir

Radićeva 2

Tel. 550-015, 550-017, fax 550-016,
061 148-333
e-mail: ekaknjasevic@yahoo.com

 1.  

Kamenica Idriz

Branilaca Sarajeva 19 b/I

061 184-748

 1.  

Kantardžić Džemal

Čemaluša 2

062 127-128

 1.  

Kapetanović Tarik

Šenoina 12

061 192-232, tel 263-026, fax 263-025
e-mail: tarik.kapetanovic@curtlaw.ba

 1.  

Kapidžić Emir

Koševo 36

Tel. 551-570, fax 551-571
061 144-848 i
e-mail: adv.kap@bih.net.ba

 1.  

Kapo Muhidin

Branilaca Grada 3

061 132-320 i tel/fax 215-655

 1.  

Kapur Kemo

Edhema Mulabdića 1

061 818-819 i fax 232-312
e-mail: kemokapur@gmail.com

 1.  

Karahodžić Indira

Ćemaluša 6/II

063 919-111 i tel/fax 213-901

 1.  

Karkin Rusmir

Magribija 7

061 184-728

 1.  

Karović Mustafa

Sime Milutinovića 15

Tel 206-330 i tel/fax 219-606

 1.  

Katica Damir

Jadranska bb/pr

Tel/fax 258-860 fax 258-861,
061 225-606
e-mail: damir.katica@bih.net.ba

 1.  

Ključo Vesna

Miss Irbina 8

061 225-108 tel/fax 208-669
e-mail: vesnakljuco@hotmail.com

 1.  

Kočo Midhat

Zmaja od Bosne bb/V

061 131-742, tel/fax 614-747 i
e-mail: advokat.koco@bih.net.ba

 1.  

Kolašinac Nusret

Soukbunar 7

061 267-218
e-mail: nusret.kolasinac@yahoo.com

 1.  

Kolić Kadrija, Ilidža

Mala Aleja 6/1

061 214-010 i tel/fax 639-154
e-mail: advokatkolic@hotmail.com

 1.  

Kosovac Emir

Mula M. Bašeskije 49

061 529-461 i tel. 239-568

 1.  

Kovač Mirza

Kaptol 2

Tel 666-900,fax 209-853 i 061 211-478
e-mail: kovac.mirza@bih.net.ba

 1.  

Kramar Dragan, Ilidža

Tvornička 2

623-199, 061 211-537 i fax 621-275
e-mail: advokat.dragankramar@hotmail.com

 1.  

Kreho Senad

Hamdije Kreševljakovića 61

063 892-303, fax 445-869
e-mail: senad.kreho@yahoo.com

 1.  

Kreso Aida

Alipašina 13

061 212-230
e-mail: advkreso@hotmail.com

 1.  

Kukrika Mićan

M.Tita 50

522-392 i 061 172-066
e-mail: micank@gmail.com

 1.  

Kulenović Hamdo

Jezero 3

553-165, fax 553-166 i 061 201-838

 1.  

Laličić Izet

Kralja Tvrtka 17/sut

Tel/fax 204-611 i 061 150-553
e-mail: advokatlalic@yahoo.com

 1.  

Lejlić Aldin

Mehmeda Spahe 4

061 349-925
e-mail: aldin.lejlic@hotmail.com

 1.  

Ljubović-Aganović Behija

Radićeva 10

Tel/fax 922-560, 061 377-305 i
e-mail: aganzlat@bih.net.ba

 1.  

Medošević Safet

Hamdije Čemerlića 1/a

061 564-566, fax 203-485
e-mail: advokat.medosevic@bih.net.ba

 1.  

Mehić Ismet

Jadranska bb

Tel/fax 215-522, 221-230 i
061 134-211
e-mail: amehic@hotmail.com

 1.  

Mehić Sabina

Džemala Bijedića 40

Tel 718-850, fax 660-656; 061 823-614
e-mail: advokat.mehic@gmail.com

 1.  

Mehmedbašić Omar

Mis Irbina 22

Tel/fax  213-433, 061 135-002
e-mail: uzus@bih.net.ba

 1.  

Mehonić Azem

Hasana Kikića 7

Tel/fax 205-981 i tel 208-647

 1.  

Mešić Nefiza

Nusreta Šišića-Dede 6

061 733-159, tel/fax 201-692
n.mesic@bih.net.ba

 1.  

Mešić Nusret

Nusreta Šišića-Dede 6

061 143-122, tel/fax 201-692   mesic.n@bih.net.ba                                                                                                                                                                        

 1.  

Muharemović Fikret

Radićeva 2/I

532-741 i 061 158-822

 1.  

Muhić Nedim

Radićeva 1/II

061 217-765 i tel/fax 667-894
e-mail: nedim.muhic@yahoo.co.uk

 1.  

Mujčinović Amila

Hamdije Kreševljakovića 18

061 226-257, tel/fax 223-253
e-mail: amila.mujcinovic@gmail.com

 1.  

Mulalić Nermin

Josipa Vancaša 23

061 204-858, 222-777, fax 222-888
i e-mail: nmulalic@bih.net.ba

Sarajevo, 12.01.2012                                                                                                                                                                                              Sekretar,
Nina Kafedžić